ELSK põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1. Eesti Leegioni Sõprade Klubi
1.1. Mittetulundusühing Eesti Leegioni Sõprade Klubi, edaspidi lühendatult ELSK on rahvuslikult meelestatud vabatahtlike Vennaskond ja juriidiliste isikute juriidiline kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tahab aktiivselt kaasa lüüa II Vabadussõjas(1941-1945) võidelnud Eesti Leegionäride pärandi säilitamisel. Ehk siis ELSK ühendab üle Eesti inimesi, olenemata soost, kellele on püha Eesti Leegioni võitlus, Eesti ajalugu ja Iseseisev Eesti.
1.2. Oma tegevuses juhindub ELSK Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.
1.3. ELSK on asutatud 20.04.2007, MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Klubi on asutatud 21.12.2008.
1.4. ELSK majandusaastaks loetakse perioodi 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini.
1.5. ELSK-l on oma nimega pitsat, arveldusarve ja sümboolika.
1.6. Iga vabatahtlik, kes on avaldanud soovi ja saanud Meie Vennaskonna liikmeks on kohustatud aktiivselt kaasa lööma ELSK tegevuses.
1.7. Klubi ametlik nimi on "Eesti Leegioni Sõprade Klubi" ja klubi ametlik lühend "ELSK".

2. ELSK asukoht
ELSK peakorter ja ELSK juhatuse asukoht on Haapsalu, Eesti Vabariik.

3. ELSK eesmärk
3.1. Põhiline ja peamine, võidelda selle eest, et nende meeste võitlust II Vabadussõjas ka väärikalt hinnatakse. See tähendab, Eesti Leegionis võidelnud tunnistatakse riiklikult vabadusvõitlejateks. Nende võitlusi hinnataks riiklikul tasandil kõrgemate rahvuslike autasudega.
3.2. II Vabadussõja ajaloo uurimine ja tutvustamine.
3.3. Teha tihedat koostööd Eesti Leegionäride organisatsioonidega.
3.4. Sinimägedesse tuleb luua korralik ja eesti meeste võitluste vääriline memoriaal.
3.5. Toetame Eesti Leegionäre, nii sõnas kui tegudes. Lahti seletades, tähendab see osaleda Vabadusvõitlejate üritustel, tutvustada noortele Eesti ajalugu, külastada ajaloolisi paiku ning vanu Sõjasangareid. Toetada Eesti ajalugu ja eestlust kasvatavaid teoseid ja rahvuslikku muusikat ning väljaandeid.
Täpsemalt:
3.5.1. Toetada moraalselt, reklaamida väärikaid teoseid.
3.5.2. Ise koostada ja välja anda Eesti Leegioni ajalugu ja võitlusteed ja eesti ajalugu üldiselt ning õiglaselt kajastavaid trükiseid.
3.5.3. Toetada tegudes. Aidates eesti leegionäre ürituste läbiviimisel ja muude küsimuste lahendamisel.
3.5.4. ELSK osaleb avalikus diskussioonis eesti rahvuslike aadete säilimise eest, lähtudes oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest.
3.5.5. Populariseerida noortes huvi II Vabadussõja ajaloo vastu.
3.5.6. ELSK tegevuse aluseks on programm, mille kinnitamise ja muutmise kord on sätestatud käesoleva põhikirjaga.

II ELSK LIIKMED

4. ELSK liikmed
4.1. ELSK liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik, kes tunnistab ELSK põhikirja ja programmi ning soovib anda oma panuse.
4.1.1 Erandjuhtudel on võimalik ELSK liikmeteks saada ka inimestel, kes pole Eesti Vabariigi kodakondsed, aga tegudega on ennast tõestanud ja näidanud siirast soovi Meie tegevuses kaasa lüüa.
4.2. On olemas ka ELSK auliikme staatus. Selle au osaliseks on võimalik saada vaid Eesti Leegionäridest Vabadusvõitlejail või neil, kes on kandnud endas nende aadet.

5. ELSK liikmeks vastuvõtmine
5.1. ELSK liikmeks vastuvõtmine toimub ELSK juhatuse poolt kinnitatud kirjaliku avalduse alusel.
5.2. ELSK-sse vastuvõtmise otsustab ELSK juhatus.

6. Liikme väljaastumine
6.1. ELSK väljaastumiseks esitab ELSK liige ELSK juhatusele kirjaliku avalduse. Kui juhatus on ELSK liikme Klubist väljaastumise soovi rahuldanud, siis kustutatakse ka väljaarvatu nimi Klubi liikmete nimekirjast.
6.2. ELSK-st väljaastunule tema poolt makstud liikmemaksu ei tagastata, samuti puudub tal õigus igasuguselegi ELSK varale.

7. Liikme väljaarvamine
7.1. Liikme võib ELSK-st välja arvata juhatuse otsusega ELSK maine olulisel määral kahjustamise korral, põhikirjas ettenähtud kohustuste või korra mittetäitmisel, näiteks kui:
a. ELSK liige ei ole tähtajaks tasunud Klubi liikmemaksu.
b. ELSK liige ei ole viimase 2 aasta jooksul osalenud ühelgi ELSK üldkoosolekul või ELSK poolt korraldatud üritusel.
c. On ebaotstarbekalt või omakasu ajendil kasutanud ELSK varasid.
d. On muul viisil tekitanud ELSK-le kahju.
7.2. ELSK liikme Klubist väljaarvamise otsustab Klubi juhatus ja otsus on langetatud kui ühel arvamusel on vähemasti 2/3 juhatuse liikmetest.
7.3. ELSK-st välja arvatud liikmele teatakse kirjalikult tema väljaarvamise otsuse tegemisest ning selle põhjustest hiljemalt 2 nädala jooksul pärast otsust.
7.4. ELSK-st väljaarvatule tema poolt makstud liikmemaksu ei tagastata, samuti puudub tal õigus igasuguselegi ELSK varale.
7.5. ELSK juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.

8. Liikme õigused ja kohustused
8.1. ELSK liikmetel on õigus:
a. osaleda hääleõigusega ELSK üldkoosolekul;
b. olla valitud ELSK juhatuse liikmeks;
c. saada ELSK juhatuselt teavet ELSK tegevuse kohta;
d. osaleda ELSK üritustel ja esineda ELSK väljaannetes;
e. lahkuda ELSK-st esitades sellekohase avalduse ELSK juhatusele;
f. koostada põhikirjaga vastavuses olevaid projekte, mis enne nende käikuandmist peavad olema kinnitatud ELSK juhatuse poolt.
8.2. ELSK liige on kohustatud:
a. järgima ELSK tegevuses osalemisel põhikirja ja ELSK organite otsuseid;
b. tasuma määratud tähtajaks ELSK liikmemaksu;
c. teatama ELSK juhatusele Klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nende muutmist;
d. tasuma Klubi liikmemaksu ka siis kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
8.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ELSK liikmele panna ainult Üldkoosoleku otsuse alusel, mille poolt olid kõik Üldkoosoleku liikmed.

9. Toetajad
9.1. ELSK toetajaks võib olla isik, kes tahab ELSK tegevust toetada majanduslikult, või mõnel muul viisil, olemata seejuures ise ELSK liige.
9.2. ELSK toetajaks võetakse kirjaliku avalduse alusel. Toetaja nõustub ELSK põhikirja punktidega. Toetajal saab olla nõuandev hääl.
9.3. Väljaarvamine toetajate nimistust toimub toetaja kirjaliku teate alusel või ELSK juhatuse otsusel.

III JUHTIMINE

10. Üldkoosolek
10.1. ELSK kõrgemaks organiks on ELSK Üldkoosolek, millel igal Klubi liikmel on 1 hääl.
10.2. ELSK Üldkoosoleku pädevuses on:
a. põhikirja muutmine;
b. eesmärgi muutmine;
c. juhatuse liikmete määramine;
d. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ELSK esindaja määramine;
e. ELSK-le kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tingimusteks;
f. muude küsimuste otsustamine, mida pole põhikirjaga antud teiste ELSK organite pädevusse.
10.3. ELSK Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a. aastaaruande kinnitamiseks;
b. juhul kui seda nõuab kirjalikult vähemalt 1/10 ELSK liikmetest;
c. muudel juhtudel kui ELSK huvid seda nõuavad.
10.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ELSK juhatus vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
10.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ELSK liikmetest või nende esindajatest.
10.6. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ELSK liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine ELSK liige.
10.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ELSK liikmetest või nende esindajatest.
10.8. ELSK põhikirja muutmiseks on vaja üldkoosolekul 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vaja 9/10 ELSK liikmete nõusolek.
10.9. Üldkoosoleku otsus loetakse vastu koosolekut kokku kutsumata kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult 2/3 ELSK liikmetest.

11. Juhatus
11.1. ELSK tööd juhib ja ELSK-d esindab juhatus.
11.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse viieks aastaks.
11.3. Juhatuses on kolm liiget.
11.4. Juhatus esindab ELSK-d kõigis õigustoimingutes.
11.5. Juhatuse otsuste langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
11.6. Juhatus valib oma koosseisust ELSK juhi.
11.7. Juhatus kinnitab ELSK eelarve ja vajadusel palgaliste töötajate ametikohad ning palgad.
11.8. Teeb põhikirjas möödapääsmatuid muutusi ja esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule.

12. ELSK juht
12.1. Juhib ELSK tööd juhatuse koosolekute vahelisel ajal.
12.2. Lahendab ELSK tööküsimusi, andes oma tegevusest aru ELSK üldkoosolekule ja juhatusele.
12.3. Esindab ELSK-d ja sõlmib Klubi nimel lepinguid.
12.4. Kasutab vastavalt eelarvele ELSK raha ja vara.
12.5. ELSK juht on ühtlasi ka ELSK juhatuse juht. Tema eemal viibides täidab juhi kohuseid tema poolt eelnevalt volitatud juhi kohusetäitja.

13. Malevate õigused ja kohustused
13.1. Vähemalt kolm ELSK liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada ELSK piirkondliku Maleva.
13.2. Maleva kõrgeimaks organiks on Maleva koosolek. Maleva koosoleku kutsub kokku Maleva juht vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 Maleva liikmete kirjalikul nõudmisel. Maleva koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse esimesel Maleva koosolekul.
13.3. Malevat juhib ja esindab õigustoimingutes Maleva juht, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks Maleva koosolekul Maleva liikmete lihthäälteenamusega.
13.4. Maleva rahaliste vahendite kasutamise õigus on Maleva juhil Maleva koosoleku poolt kehtestatud korras.
13.5. Malevad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ELSK juhatusele ühe kuu jooksul peale Klubi majandusaasta lõppu.

14. ELSK majandamine
14.1. ELSK-l on õigus: vallata, käsutada ja kasutada vallas- ja kinnisvara; palgata töötajaid; moodustada põhikirjaliste ülesannete täitmiseks fonde, asutusi ja ettevõtteid.
14.2. ELSK korvab oma tegevuskulud: liikmemaksudega; toetuste ja annetustega, tuludega oma tegevusest ja varast.

15. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
15.1. ELSK ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
15.2. ELSK likvideerijateks saavad olla juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
15.3. ELSK likvideerimise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud Klubile või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.